Yeni Yatırım Teşvik Mevzuatı


Yasaya göre 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine kadar geçen dönemde yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri, talep edilmesi halinde bu Kararın lehte olan hükümlerinden yararlanır. Yani yasa 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren alınan belgeleri kapsayacaktır.

Yeni destek programına göre teşvik sistemi 4 ana bileşenden oluşuyor.

- Genel Teşvikler
- Bölgesel Teşvikler
- Büyük Ölçekli Yatırımlar
- Stratejik Yatırımlar.

Sistemde 6 bölge mevcut:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaralarını İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Asgari Sabit Yatırım Tutarı:
Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının,
- 1 inci ve 2. nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon Türk Lirası,
- 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 bin Türk Lirası olması gerekmektedir.
- Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatlara ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin Türk Lirası olması gerekmektedir.


Öncelikli Yatırım Konuları:
Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.
f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.
g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

Öncelikli yatırım konularında yatırım yapmak isteyen firmalar bölge şartı aranmaksızın 5.bölge desteklerinden yararlanırlar. Yatırımın 6. bölgede bulunması durumunda kendi bölgesindeki desteklerden yararlanır.

Genel teşvik uygulamaları
a) Gümrük vergisi muafiyeti
.b) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası
c) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için)

Bölgesel teşvik uygulamaları:
a) Gümrük vergisi muafiyeti
b) KDV istisnası.c) Vergi indirimi
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği
d) Yatırım yeri tahsisi
e) Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için)
f) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)
g) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

Stratejik yatırımlar:
a) Gümrük vergisi muafiyeti
b) KDV istisnası
c) Vergi indirimi
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği
d) Yatırım yeri tahsisi
e) Faiz desteği
.f) KDV iadesi
g) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)
ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)

Büyük ölçekli yatırımlar:
a) Gümrük vergisi muafiyeti
b) KDV istisnası
c) Vergi indirimi
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği
d) Yatırım yeri tahsisi
e) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)
f) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)

Sıra No Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları(Milyon TL)
1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000
2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200
3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200
4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:
a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200
b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50
5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50
6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
7 Elektronik Sanayi Yatırımları
8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
9 İlaç Üretimi Yatırımları
10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları
12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
[Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)]

 

Sektörel Destekler Tablosunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Dökümanını İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN