Dahilde İşlem İzin Belgesi


Dahilde İşleme İzin Belgesi,  Devletin imalatçı ve ihracatçıya sunduğu en etkili ihracat desteğidir.
İthalatta %26’ ya varan istisnalarla ihracatta rekabet için her imalatçı ve ihracatçı alabilir.

İthal edeceğiniz hammaddelerde Gümrük Vergisi, KKDF Fonu, KDV, VRHİ, yerli alacağınız hammaddelerde KDV oranı kadar vergi İstisnalarından yararlanmak için Dahilde İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz. 

Belge alınması ve belge kullanım aşamasında firmanız adına yapılacakların takibi, bilgilendirilmesi ve zamanın işlemlere başlanması firmanızın istediği ve bir danışmandan beklediği hizmetse HS’ye danışmadan karar vermeyiniz. 

HS'NİN HİZMETLERİ
  • Belge alımı ve kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,
  • Belge alımını Elektronik ortamda başlatır, takip eder, sonuçlandırır, 
  • Yerli Hammadde alım faturalarının Elektronik ortamda belgenizden düşümünü yapar,
    İthalat ve ihracat son durum raporlarını her ay firmanıza bildirir. 
  • Belge süre bitiminden önce ihracat taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir. 
  • GTİP madde adı, miktarı ve fiyat değişiklikleri, süre uzatımları, belgenizde şirket adres ve unvan değişiklerini zamanında yapar. 
  • Belge Kapatma dosyası hazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlar.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ MÜRACAAT VE UYGULAMARDA  DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Dahilde İşleme İzin Belgesi 2006/12 sayılı tebliğde aşağıdaki uygulama ve başvuru usulleri için 2011/7 sayılı tebliğ yayımlanmıştır.

Yeni/Ek Tebliğin Getirdiği Uygulamalar
-      İndirimli Teminat Uygulaması
-      Bedelsiz İthalat ve Dahilde İşleme İzni
-      Döviz Kullanım Oranları ve Döviz Aşımı
-      Kati İthalat – Gerçekleşmeyen İhracat – Serbest Dolaşım

Değişen Tebliğ Maddeleri
-      Madde 1- İndirimli Teminat Uygulaması (Aşağıdaki metin değişmiştir.)
Geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat uygulanmaz, Bunun dışında bu ithalattan doğan vergi, bu fıkra çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır.
 
-       Madde 2- Bedelsiz İthalat ve Dahilde İşleme İzni 
Tekstil sektöründe yardımcı malzemeler için tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması Dahilde İşleme İznine tabidir. (200.000 USD sınırı kalkmıştır.)

Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere).”

-       Madde 3- Döviz Kullanım Oranları ve Döviz Aşımı
Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı
Otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65,
Deri ve Deri Mamulleri ile Çimento, Cam, Toprak ve Seramik Ürünleri sektörü için azami %60, 
Tekstil Ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami%65,
Konfeksiyon ve Orman Ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, 
bunun dışında kalan diğer sektörler için azami %80’dir.
İkincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgeler için azami %100 
olarak tespit edilebilir.”

-       Madde 4- Döviz kullanım oranı yukarıdaki % değerlerini aşması halinde, 
aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi tahsil edilecektir.
(Gerçekleşen ithalat USD / Gerçekleşen İhracat USD = Döviz Kullanım Oranı (Azami)
 
-       Madde 5- Kati İthalat – Gerçekleşmeyen İhracat – Serbest Dolaşıma Giriş
Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda, serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.